Kl 19.00 i Asker seilforenings lokaler på Vettre.

 

1. Valg av dirigent og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandling og godkjenning av Årsberetningen

5. Behandling av revidert regnskap

6. Fastsette medlemskontingent (er kr300,-)

7. Budsjett 2020

8. Valg

   Leder: Mari Reinskou På valg i 2021

   Nestleder: Siri Wingaard På valg for 2 år

   Kasserer: Lars Reinskou På valg i 2021

   Styremedlem: Geir Almquist På valg i 2021

   Styremedlem: Petter Mowinckel På valg i 2021

   Styremedlem: Bernt Biberg På valg for 2 år

   Styremedlem: Johannes Buverud På valg for 2 år

   Styremedlem: ............... Velges av FT

9. Valg av revisor for kommende periode (Er Tom Wingaard)

10. Valg komite for kommende periode (Er Odd Marius Rosvold og Johan Hansteen)

11. Innkommende saker

Forslag til Årsmøtet må være styret i hende senest 20/9-2020.

Mvh

Styret